עבור לתוכן מרכזי עצור רכיבים נעים

מכרז פע/802/2022  להחכרת נכס

החברה לפיתוח עכו העתיקה ונצרת בע"מ ורשות מקרקעי ישראל (להלן- "המזמינים")

מכרז פע/802/2022  להחכרת נכס בגוש 18013 חלקה 198 בעכו העתיקה

גוש/חלקהפרטי הנכס המוצעמחיר מינימום לא כולל מע"מערבות בנקאיתמועד הביקור בנכס (לא חובה)מועד תחילת הגשת ההצעהמועד אחרון להגשה
    18013/198 יחידה מס' 5    דירה בקומת קרקע בשטח  כ- 70.40 מ"ר    265,000 ₪    31,000 ₪ בתוקף עד 24/3/2023    יום שני 12/9/2022 בשעה 12.00      יום שני 28/9/2022 בשעה 12.00      יום שני 24/10/2022 בשעה 12.00  
  • המכרז מפורסם במחיר מינימום של 50% מהשומה
  • תשומת לבכם, כי חובה על המציע/ים למלא את ההצעה, לרבות סכום ההצעה באמצעות מסמכי  ההצעה המצורפים כנספח ב' בחוברת ההצעה.
  • חוברות מסמכי המכרז ניתנת להורדה  מאתר האינטרנט של המזמינים:  www.akko.org.il   www.land.gov.co.il  על המציעים להתעדכן באתר החברה ו/או באתר של רשות מקרקעי ישראל בדבר כל שינוי או/ו הבהרה.
  • ההצעה תוגש בתיבת המכרזים שבמשרדי החברה לפיתוח עכו העתיקה ונצרת בע"מ שברח' ויצמן 1, עכו העתיקה, יודגש, כי הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד ועד השעה הנקובה לעיל לא תתקבל ולא תשתתף במכרז.
  • המציעים מתבקשים לעיין בקפידה בתנאי המכרז המפורטים בחוברת המכרז. ככל שתהיה סתירה בין הוראות פרסום זה להוראות חוברת המכרז, תגברנה ההוראות הקבועות החוברת המכרז. פרסום מכרז זה מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז.
  • לשאלות והבהרות ניתן לפנות לטל: 04-9956717 לעו"ד ברוך סלמנדר מנהל מחלקת הנכסים – החברה לפיתוח עכו העתיקה ונצרת בע"מ או לנייד 0544990317.
  •  כל הוראות הפרסום מחייבות כאילו הם חלק מתנאי המכרז גופו.

בכבוד רב,

יובל פורת, מנכ"ל

החברה לפיתוח  עכו העתיקה ונצרת בע"מ