עבור לתוכן מרכזי עצור רכיבים נעים

תנאי שימוש ומדיניות

ברוכים הבאים לאתר החברה לפיתוח עכו העתיקה ונצרת בע”מ (להלן: "האתר"). האתר מופעל ע”י החברה לפיתוח עכו העתיקה ונצרת בע”מ ח.פ. 520027384 (להלן: "הנהלת האתר" או "החברה").
האתר משמש כאתר למידע על תחומי עיסוקיה של החברה, אתרי תיירות, אטרקציות, אירועים, לינות, קולינריה, מסלולי טיול, מידע על הסביבה, דמוגרפיה, פרסומות וכן קישור לאתרי הזמנות אלקטרוניים לביצוע הזמנות באתרים חיצוניים (להלן – “ההזמנות”).

1. כללי

1.1. תנאי השימוש שלהלן חלים על המשתמש באתר המופעל על ידי  החברה לפיתוח עכו העתיקה ונצרת בע”מ בכתובת https://www.akko.org.il (להלן: "האתר").

1.2. תנאי השימוש חלים על השימוש באתר באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר לרבות טלפון חכם וכד', ועל כל תוכן הכלול בו לרבות, אך לא רק, מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור קולי מסמכים, תמונות, צילומים, איורים, תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, ומאגר נתונים (להלן: "התכנים").

1.3. תנאי שימוש אלה מצטרפים להוראות כל תקנון אחר המצוי באתר, ובמקרה של אי התאמה, גוברות הוראות התקנונים הספציפיים.

1.4. ידוע למשתמש באתר, כי שימוש בשירותים מסוימים באתר מוגבל למשתמשים בעלי כשירות לבצע פעולות משפטיות מחייבות. היה ובחר גולש שהינו קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס לעשות שימוש באתר, לרבות בתכנים ו/או שירותים ו/או מוצרים הכלולים בו, יראו את שימוש הגולש הנ"ל כאילו קיבל את אישור האפוטרופוס החוקי שלו לעשות כן.

1.5. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד והם מתייחסים לנשים ולגברים כאחד.

1.6. כותרות התקנון מובאות לשם הנוחות וההתמצאות ולא ישמשו לצורך פרשנות התקנון.

2. שימוש באתר

2.1. האתר בכללותו לרבות כל התכנים המופיעים בו והתוכנה העומדת בבסיסו מוצעים למשתמש כמו שהם (AS IS).

2.2. ידוע למשתמש ומוסכם עליו, כי הגישה לחלקים מן האתר עשויה להיות מותנת ו/או מושפעת מהתקנת רכיבי חומרה תוכנה במחשבו, לרבות דפדפנים מסוימים ותוספים לאותם דפדפנים. המשתמש אחראי לברר ולהתקין כל רכיב תוכנה שיידרש לצורך השימוש באתר, על חשבונו ואחריותו. החברה אינה אחראית לרכיבי תוכנה אלה ולכל פגם בהם, מהתקנתם או מאי התקנתם. מבלי לגרוע מכלליות האמור, הגישה לאתר ולתכנים המצויים בו עשויה להשתנות בהתאם לתכונות החומרה, מערכת ההפעלה, דפדפנים שונים והתוכנה שבמחשב המשתמש ולהגדרותיהם. החברה אינה מתחייבת כי התכנים יוצגו בצורה זהה ו/או תקינה במחשבים שונים.

2.3. החברה רשאית בכל עת להכניס שינויים באתר, להסיר תכנים מהאתר או להוסיף תכנים לאתר, מעת לעת, על ידי עדכון האתר וכן להפסיק ולהתחיל את פעילות האתר מחדש. החברה אינה מחויבת לשמור את המידע והתכנים באתר והיא רשאית למחקם.

2.4. באתר עשויים להופיע קישורים לאתרי אינטרנט אחרים (Links) שאינם מופעלים על ידי החברה (להלן: "קישורים"). הקישורים הנ"ל מוצגים לנוחות המשתמש בלבד ואין לחברה שליטה על אתרים אלה ואין החברה נושאת באחריות לתכנים המופיעים בהם ו/או לשירותים המוענקים על ידם. החברה אינה אחראית לתכנים המופיעים בקישורים ואינה מתחייבת לתקינות הקישורים. החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים אחרים.

2.5. באתר עשויות להופיע פרסומות של צדדים שלישיים. לחברה לא תהיה כל אחריות לתוכן המודעות המתפרסמות באתר ומה שהן באות לפרסם. האחריות על הפרסום היא על המפרסמים בלבד, ולחברה לא תהיה כל אחריות בנוגע לתוכן הפרסומים באתר או למהימנותם. יודגש, כי פרסום המידע המסחרי כשלעצמו אינו מהווה כל עידוד או המלצה לרכישת השירותים או המוצרים המוצעים למכירה באתר.

2.6 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ידוע למשתמש כי אתר החברה יכול לכלול הפניות ו/או קישורים ו/או פרסומות לשירותי תיירות הניתנים באזור ובעכו בפרט, לרבות קישורים למלונות בסביבה, מסעדות, אטרקציות, סיורים מודרכים וכו'. המשתמש מאשר כי ידוע לו שהחברה אינה אחראי לתוכן שירותים אלה ו/או לאיכותם ו/או לטיבם ו/או לעמידת נותני השירותים בכל הנדרש על פי כל דין ובאחריות המשתמש לבדוק את הנתונים הנ"ל בטרם התקשרות כאמור עם כל גורם ובכל מקרה צריכת שירותים אלה תעשה על אחריותו של המשתמש בלבד מבלי שתהא לחברה כל אחריות לכך.

2.7 בנוסף לאמור לעיל באתר החברה נכללים פרסומים ו/או קישורים לסיורים מודרכים הניתנים על ידי צדדים שלישיים למבקרים ותיירים בעכו העתיקה. החברה מבהירה בזאת כי אינה אחראית לאיכות ו/או טיב המדריכים ו/או להכשרתם ו/או עמידתם בתנאי כל דין לרבות רישוי מורי דרך ובאחריות המטייל לבדוק בעצמו את כל הנושאים הנ"ל. מובהר כי סיורים שיבוצעו על ידי המדריכים אשר הקישור לפרטיהם מופיע באתר יבוצעו באופן פרטי על ידי המדריך, והחברה אינה צד בכל התקשרות כאמור, וכן לא תהא אחראית לכל נזק ו/או אבדן ו/או עגמת נפש של מטייל שבחר להתקשר עם מדריך שפרטיו מצויים בקישור באתר החברה.

2.8 החברה רשאית להגביל את הגישה לאתר או לחלק ממנו למשתמשים ו/או להתנות את הגישה לאתר למשתמשים שיאשרו את הסכמתם לתנאים מיוחדים מסוימים.

3. זכויות יוצרים

3.1. האתר בכללותו והתכנים המוצגים בו כוללים תכנים שהינם קניינה הבלעדי של החברה ו/או של צדדים שלישיים שהתירו לחברה להשתמש בהם והם מוגנים על ידי חוקי מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות ודין זר והשימוש בתכנים אלה כפוף להם.

3.2. על המשתמש לנהוג על פי הדינים הנ"ל ונאסר עליו לבצע כל שימוש בתכנים האסור על פי דין לרבות שימוש מסחרי, פרסום, הפצה, העתקה, שכפול, יצירת עבודות נגזרות, עיבוד או העברה, מכירה או השכרה של התכנים באתר ללא הסכמת החברה מראש ובכתב. כמו כן, נאסר על המשתמש לעשות שימוש בשמות ובסימנים מסחריים המוצגים באתר ללא הסכמת החברה מראש ובכתב. אישור כאמור יינתן על ידי החברה לאחר בחינת כל בקשה לגופה ועל פי שיקול דעתה הבלעדית של החברה אשר עשויה להתנות את הסכמתה בתנאים שונים וכן לדרוש דמי שימוש, לפי שיקול דעתה.

4. חובות המשתמש

4.1. המשתמש באתר החברה (להלן – "המשתמש") לא יבצע פעולות באתר באופן שאינו תואם לכל דין ו/או לתנאי שימוש אלה, לרבות כל שימוש מסחרי בתכנים שבאתר או בכל חלק מהם ו/או התערבות כלשהי בתכנים המוצגים באתר לרבות אך לא רק – שינוי או מחיקה של מידע או תכנים או פעולות העלולות להגביל או למנוע מאחרים שימוש באתר.

4.2. המשתמש לא יבצע באתר פעולות המהוות זיוף, התחזות, הטעיה או הונאה.

4.3. המשתמש ישפה ויפצה את החברה בגין כל נזק, ישיר או עקיף ו/או כל הוצאה שתגרם לחברה בקשר לתביעה ו/או דרישה הנובעת משימוש המשתמש באתר, לרבות כל פעולה המנוגדת לתנאי שימוש אלה או להוראות כל דין.

4.4. מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של החברה, המשתמש מסכים, כי במקרים בהם החברה תחשוב שקיים חשש שהשימוש של המשתמש אינו מתיישב עם הוראות תנאי השימוש ו/או כל דין, תהא החברה רשאית לבצע כל פעולה, כפי שתמצא לנכון, כדי להגן על זכויותיה ו/או זכויותיהם של צדדים שלישיים ובין היתר למנוע מהמשתמש גישה לאתר ולתעד ו/או להתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר.

4.5. כן מובהר, כי החברה עשויה להעביר פרטים לגבי זהות המשתמש ולגבי פעולות שביצע באתר לצדדים שלישיים אם תהיה מחוייבת לעשות כן על פי צו שיפוטי, או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שביצע המשתמש באתר החברה. במקרה זה החברה רשאית למסור את פרטי המשתמש לצד הטוען כי נפגע מהמשתמש או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.

5. הגבלת אחריות

5.1. השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש בלבד.

5.2. החברה ו/או צדדים שלישיים אינם נושאים באחריות בכל צורה שהיא לשימוש בתכנים באתר לרבות לדיוק, המהימנות, הזמינות, ואיכותם של התכנים באתר ואינם נושאים בכל אחריות או חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בתכנים המועלים לאתר.

5.3. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או אגבי עקב גישה לאתר והשימוש בו או עקב מניעה כלשהי משימוש באתר, בין בעילה חוזית ובין בעילה נזיקית. החברה אינה אחראית לכל נזק לרבות בשל וירוס, תוכנות זדוניות כגון סוס טרויאני, Worms, או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש שיגרמו בשל גלישה או שימוש באתר ובכלל זאת, בשל הורדת מידע ו/או תכנים מהאתר.

5.4. החברה מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי החברה אין בהם בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

5.5. החברה וצדדים שלישיים המפרסמים באתר משתמשים בקובצי Cookies ("עוגיות") לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתרים להעדפות האישיות של המשתמש, לצרכי אבטחת מידע וכדי לייתר את הצורך בהזנת פרטי המשתמש באתר במקומות המיועדים לכך.

משתמש שאינו מעוניין לקבל קובצי Cookies, יוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלו. לשם כך יש להיעזר בקובץ העזרה של הדפדפן. בנוסף לכך, כל משתמש יכול למחוק את ה- Cookies במחשב בכל רגע. יובהר כי ביטול האפשרות לקבלת קבצי ' Cookies' עלול לפגוע בחוויית הגלישה והשימוש באתר.

6. הזמנות באמצעות האתר

6.1 אתר החברה כולל קישורים למסכי מכירה הכולים פרטים לגבי כניסה שבתשלום לאתרים, אירועים בתשלום, סיורים בתשלום ומכירת כרטיסים לאירועים אלה ו/או לכניסה לאתרי החברה.

6.2 תנאי השירות הקבועים במסמך זה יחולו גם לגבי שימוש של המשתמש במסכי המכירה ו/או בקישורים דלעיל, והשימוש בהם הנו באחריות המשתמש בלבד.

6.3 מדיניות החזרות וביטולים –

החזר, שינוי או ביטול הזמנה יתאפשרו בהחזר כספי או בהחלפה של מועד הכרטיס ו/או המופע בטווח זמן של עד 14 יום לאחר ביצוע ההזמנה.

התנאים לביטול הזמנה יהיו בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.

7. הוראות שונות

7.1. החברה רשאית להמחות את זכויותיה והתחייבויותיה לפי תנאי שימוש אלה או כל חלק מהן.

7.2. החברה שומרת על זכותה להכניס שינויים בתנאי שימוש אלה, בכל עת ולפי שיקול דעתה, וללא התראה מוקדמת וכל שינוי בתנאי השימוש יכנס לתוקפו מיד עם פרסומו באתר, במסגרת תנאי השימוש. באחריות המשתמש לבדוק ולהתעדכן בתנאי השימוש.

7.3. שימוש במידע ובתכנים שאינו על פי תנאי השימוש המפורטים במסמך זה, יהוו עילה לנקיטת כל האמצעים החוקיים העומדים לרשות החברה.

7.4. כל הפעילות באתר וכל הקשור והכרוך בה, לרבות תנאי השימוש, יוכפפו לדין הישראלי בלבד וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לאתר ולשימוש בו ולתנאי השימוש תהיה נתונה לבתי המשפט המוסמכים בחיפה בלבד.

7.5. בכל שאלה או בעיה הקשורה לאתר או לתנאי השימוש בו וכן בכל הצעה לשיפור או המלצה יש לפנות לחברה בדואר אלקטרוני: [email protected].

8. מדיניות פרטיות

8.1 הסכמה לקבלת דברי פרסומת – במועד מסירת פרטי המשתמש, לרבות הרשמה לאתר ו/או מסירת כתובת מייל ו/או בביצוע הזמנה המשתמש מסכים ומאשר למפעילת האתר ו/או לצדדים קשורים לשלוח אליו בכל אמצעי תקשורת ועל פי שיקול דעתה הודעות מכל סוג בקשר לפעילותו ו/או לפעילות האתר ו/או לפעילות אתרים אחרים מקבוצת מפעילת האתר לרבות אתרים המופעלים ו/או מנוהלים על ידי מפעילת האתר ו/או צדדים קשורים, לרבות הצעות לרכישת נכס או שירות ו/או דיוור פרסומי מכל סוג שהוא ו/או הודעות מערכת ו/או הודעות שירות ו/או הודעות אחרות ללקוחות. מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות.

8.2 בנוסף, ניתן יהיה להשתמש במידע אישי זה למטרות סקר שוק. באם תבקש להסיר בכל עת את פרטיך האישיים מרשימת התפוצה של החברה, אנא צור קשר עם נציג החברה בכתובת הדואר האלקטרוני המפורטת לעיל.

8.3 החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.