עבור לתוכן מרכזי עצור רכיבים נעים

מכרז פע/803/2022  להשכרת נכס "בשכירות חופשית"

החברה לפיתוח עכו העתיקה ונצרת בע"מ ורשות מקרקעי ישראל(להלן- "המזמינים")

מכרז פע/803/2022  להשכרת נכס "בשכירות חופשית" בגוש 18013 חלקה 244 בעכו העתיקה

גוש/חלקהפרטי הנכס המוצעמחיר המינימום לא כולל מע"מתקופת השכירותערבות בנקאית מועד הביקור בנכס (לא חובה)מועד תחילת הגשת ההצעהמועד אחרון להגשה
 18013/244 יחידה מס' 2נכס בקומת קרקע בשטח  כ- 84.50 מ"ר2,940 ₪ 4 שנים + 11 חודשים21,000 ₪ תוקף הערבות עד 18/3/2023 יום שני 5/9/2022 בשעה 12.00   יום רביעי 7/9/2022 בשעה 12.00  יום שני 19/9/2022 בשעה 12.00  
  1. תשומת לבכם, כי חובה על המציע/ים למלא את ההצעה, לרבות סכום ההצעה באמצעות מסמכי  ההצעה המצורפים כנספח ב' בחוברת ההצעה.
  • חוברות מסמכי המכרז ניתנת להורדה  מאתר האינטרנט של המזמינים:  www.akko.org.il   www.land.gov.co.il  על המציעים להתעדכן באתר החברה ו/או באתר של רשות מקרקעי ישראל בדבר כל שינוי או/ו הבהרה.
  • ההצעה תוגש בתיבת המכרזים שבמשרדי החברה לפיתוח עכו העתיקה ונצרת בע"מ שברח' ויצמן 1, עכו העתיקה, יודגש, כי הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד ועד השעה הנקובה לעיל לא תתקבל ולא תשתתף במכרז.
  • המציעים מתבקשים לעיין בקפידה בתנאי המכרז המפורטים בחוברת המכרז. ככל שתהיה סתירה בין הוראות פרסום זה להוראות חוברת המכרז, תגברנה ההוראות הקבועות החוברת המכרז. פרסום מכרז זה מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז.
  • לשאלות והבהרות ניתן לפנות לטל: 04-9956717 לעו"ד ברוך סלמנדר מנהל מחלקת הנכסים – החברה לפיתוח עכו העתיקה ונצרת בע"מ או לנייד 0544990317.
  •  כל הוראות הפרסום מחייבות כאילו הם חלק מתנאי המכרז גופו.

בכבוד רב,

יובל פורת, מנכ"ל

החברה לפיתוח  עכו העתיקה ונצרת בע"מ