עבור לתוכן מרכזי עצור רכיבים נעים

מכרז פומבי מס' 7/22

מכרז פומבי מס' 07/22

 1. החברה לפיתוח עכו העתיקה ונצרת בע"מ (להלן : "החברה") מזמינה בזאת להציע הצעות לביצוע עבודות נשוא מכרז זה: עבודות פיתוח ושימור שביל נפוליאון שלב ב' עכו העתיקה.
 2. ההשתתפות במכרז מותנית במילוי התנאים המוקדמים הבאים:
 3. המציע הוא קבלן הרשום בפנקס הקבלנים לעבודות הנדסה בנאיות בסיווג ג 2 ומעלה בענף 200.
 4. למציע ניסיון מוכח בביצוע עבודות שיקום מבנים היסטוריים ו/או עתיקים.
 5. במשך 5 השנים האחרונות המציע ביצע עבור גופים מוסדיים לפחות 2 פרוייקטים הדומים בהיקפם ובמורכבותם לעבודות נשוא מכרז זה וזאת כקבלן ראשי.
 6. המציע יצרף המלצות מאותם גופים מוסדיים שעבורם ביצע את העבודות על טיב עבודתו וימלא הפרטים בנספח 1 להצעה.
 7. המציע יציג תזרים מזומנים חיובי ב-3 השנים האחרונות.
 8. סיור הקבלנים יערך ביום 13/12/2022 בשעה  09:00. המפגש מתחיל ברח' ויצמן 1, עכו העתיקה על יד משרדי החברה .

סיור הקבלנים אינו חובה, ואינו מהווה תנאי להשתתפות במכרז. על אף האמור, קבלן שלא ישתתף בסיור, מצהיר שביקר עצמאית באתר העבודות, למד את דרכי הגישה אליו ובחן את כל מגבלות השטח, ככל שישנן. לא תישמע מפי המציע ו/או מי מטעמו כל טענה באשר לאי הבנת ו/או אי הכרת תנאי השטח הקיימים, ולא תהייה למציע ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בכל הקשור לתנאי השטח.

 • את מסמכי המכרז והחומר הקשור בו ניתן לקבל במדיה דגיטלית במזכירות החברה החל מיום 11/12/2022. באתר החברה יפורסמו הודעות והבהרות בקשר למכרז.
 • את ההצעות בצירוף כל המסמכים הנדרשים כמפורט במסמכי המכרז יש להפקיד בתיבת המכרזים במשרדי החברה לא יאוחר מיום 22/12/2022 שעה 12:00.
 • על המציע לצרף ערבות בנקאית לקיום ההצעה על סך 100,000 ₪ ( מאה אלף ₪)  כשהיא בתוקף עד 01/06/2023וזאת בהתאם לנוסח המופיע בנספח 2 למסמכי המכרז.
 • על המציע להגיש הצעתו מודפסת וחתומה וכן על גבי החסן נייד כמפורט בהוראות המכרז.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לדון בהצעה שהוגשה שלא בהתאם למסמכי המכרז.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ עם המציעים, או עם מי מהם שהצעותיהם תימצאנה המתאימות ביותר.
 • החברה שומרת לעצמה את  הזכות לקבל רק הצעה שתיראה בעיניה מתאימה לביצוע העבודות נשוא מכרז זה, גם אם אינה ההצעה הנמוכה ביותר ואף להימנע מלקבל כל הצעה שהיא. החברה גם שומרת על זכותה,  אם תמצא לנכון, לבטל את המכרז, לקבל את ההצעה בחלקה,  ו/או לנהל מו"מ עם המשתתפים במכרז ו/או מי מהם ואף לפרסם מכרז חדש, ו/או נוסף, אם יתברר כי ההצעות אינן מתאימות או אם יתברר כי התקציב לא התקבל.

פרטים נוספים והבהרות בכתב ניתן לקבל עד 72 שעות ממועד ההגשה בטלפון שמספרו

04-9956700 אצל מהנדס החברה איליה יוריסט ובכתובות דוא"ל  :

[email protected] , [email protected]

יובל פורת-מנכ"ל

החברה לפיתוח עכו העתיקה ונצרת בע"מ