עבור לתוכן מרכזי עצור רכיבים נעים

מכרזים

החברה לפיתוח עכו העתיקה ונצרת בע"מ

מזמינה אתכם להשתתף במכרזים הבאים ולהגיש הצעות.

החברה לפיתוח עכו העתיקה ונצרת  בע"מ מזמינה בזאת הצעות לביצוע  עבודות נשוא מכרז זה:

אספקה והתקנת ציוד מולטימדיה למופע אור-קולי במצודת עכו.

 • ההשתתפות במכרז מותנת במילוי התנאים המוקדמים הבאים:
  • חברת מולטימדיה העוסקת באופן קבוע בהצבת מקרנים ומערכות מולטימדיה במרחב הציבורי
  • נסיון בשלוש שנים האחרונות בלפחות 10 פרוייקטים מוזיאליים/חווייתיים בשילוב מקרנים.              
  • נסיון בחמש שנים האחרונות בלפחות 3 פרוייקטים הכוללים מיפוי וידאו על מבנים בעזרת מקרני 15K ומעלה ובהיקפים הכספיים  המפורטים בהצעתו.
  • נסיון בחמש שנים האחרונות בלפחות 3 פרוייקטים הכוללים הצבה של מקרנים בשטח פתוח ושימוש במארזי מקרנים מוגני מזג אוויר ובהיקפים הכספיים  המפורטים בהצעתו.
  • להוכחת עמידתו בתנאי לפי הסעיפים 2ב' – 2ד', יצרף הקבלן את החוזה והחשבון הסופי המאושר ע"י המזמין לכל פרוייקט אשר יבחר להציג כעומד בתנאים המוגדרים לעיל, ואת תעודת ההשלמה לפרוייקטים אלו אשר ניתנה לקבלן ע"י המזמין/המפקח.
  • אספקת שירות קבוע ומתמשך לפחות לשני פרוייקטים מהסוג הנזכר למעלה               
  • יכולת מוכחת בהעמדת 2 צוותי טכנאים לעבודה במקביל, בעלי אישורי עבודה בגובה ובמומחיות הנדרשת                                       
  •             למען הסר ספק, על המציע לעמוד לבדו בתנאי הסף ללא שותפויות עם אחרים           
  •             המציע יצרף המלצות הרשויות ו/או מזמינים  על טיב עבודתו וימלא הפרטים בנספח 1 להצעה.
 • סיור קבלנים יערך ביום 30.01.2024 בשעה  13:00 הפגישה במשרדי החברה, רח' ויצמן 1 עכו עתיקה.

         סיור הקבלנים הינו חובה, ותנאי להשתתפות במכרז.

 • את פרסום המכרז ומסמכי המכרז והחומר הקשור בו ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה לפיתוח עכו העתיקה ונצרת בע"מ WWW.AKKO.ORG.IL
 • על המציע  לצרף אישור פקיד שומה על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות של המציע לפי חוק עסקאות

      גופים ציבוריים 1976.

 • את ההצעות בצירוף המסמכים הנדרשים יש להחזיר לתיבת המכרזים במשרדי החברה לא יאוחר מיום 21.02.2024 שעה 13:00.
 • חובה להגיש ערבות בנקאית בגובה 85,000 ₪ (כולל מע"מ) וכשהיא בתוקף עד  ליום 31.12.2025. (נוסח הערבות יהיה כמופיע בנספח 2 להצעה)
 • על הקבלן להגיש הצעתו גם על גבי USB עפ"י המפורט בתנאי המכרז.
 • החברה שומרת לעצמה הזכות שלא לדון בהצעה שהוגשה שלא בהתאם למסמכי המכרז
 • החברה שומרת לעצמה הזכות לנהל מו"מ עם המציעים, או עם מי מהם שהצעותיהם ימצאו המתאימות ביותר.
 • בכפוף לחוק חובת המכרזים, שומרת לעצמה החברה זכות לקבל רק הצעה שתיראה בעיניה מתאימה לביצוע העבודה נשוא מכרז זה, גם אם אינה ההצעה הנמוכה ביותר ואף להימנע מלקבל כל הצעה שהיא , והיא שומרת  על זכותה  אם תמצא לנכון לבטל את המכרז, לקבל ההצעה בחלקה,  ו/או לנהל  מו"מ עם המשתתפים במכרז ו/או מי מהם  ואף לפרסם מכרז חדש, ו/או נוסף, אם יתברר כי ההצעות אינן מתאימות.

כן  שומרת לעצמה החברה את הזכות להימנע מביצוע העבודה או להפסיק אותה במהלכה אם יתברר כי לא עומדים לרשותה התקציבים המתוכננים.

כל הוראות הפרסום מחייבות כאילו הם חלק מתנאי המכרז גופו.

פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון 04-9956726

בברכה,

יובל פורת

מנכ"ל החל"פ

 1. החברה לפיתוח עכו העתיקה ונצרת  בע"מ מזמינה בזאת הצעות לביצוע  עבודות נשוא מכרז זה:

אספקה והתקנת מערך תאורה אומנותית למופע אור קולי במצודת עכו.

 • ההשתתפות במכרז מותנת במילוי התנאים המוקדמים הבאים:
  • הספק יהיה חברה העוסקת בתחום יבוא/ייצור, אספקה התקנה ותכנות של מערכות תאורה אדריכלית ותאורת מופע ברמה גבוהה, לרבות גופי תאורה לתאורת חוץ, אפקטים, תאורת לדים, דרייברים וכל הנדרש להפעלת המערכת.
  • החברה תהיה חברה הקיימת במתכונתה הנוכחית לפחות 6 שנים.
  •         החברה תידרש להציג 3 פרויקטים דומים, שביצעה בעצמה בתחום תאורת מופעי חוץ בהתקנת קבע שבוצעו בחמש השנים האחרונות בהיקף של לפחות 1,000,000 ₪ לכל פרויקט, ולפחות אחד מהם באתר היסטורי/ארכאולוגי.
  • להוכחת עמידתו בתנאי לפי הסעיף 2ג' , יצרף הקבלן את החוזה והחשבון הסופי המאושר ע"י המזמין לכל פרוייקט אשר יבחר להציג כעומד בתנאים המוגדרים לעיל, ואת תעודת ההשלמה לפרוייקטים אלו אשר ניתנה לקבלן ע"י המזמין/המפקח.
  • אספקת שירות קבוע ומתמשך לפחות לשני פרוייקטים מהסוג הנזכר למעלה.     
  •        המציע יצרף המלצות הרשויות ו/או מזמינים  על טיב עבודתו וימלא הפרטים בנספח 1 להצעה.
 • סיור קבלנים יערך ביום 31.01.2024  בשעה  10:00 הפגישה במשרדי החברה, רח' ויצמן 1 עכו עתיקה. סיור הקבלנים הינו חובה ותנאי להשתתפות במכרז.
 • פרסום המכרז ומסמכי המכרז זה ניתן לראות ולהוריד מאתר האינטרנט של החברה לפיתוח עכו העתיקה ונצרת בע"מ:   WWW.AKKO.ORG.IL
 • על המציע  לצרף אישור פקיד שומה על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות של המציע לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים 1976.
 • את ההצעה בצירוף המסמכים הנדרשים יש להחזיר לתיבת המכרזים במשרדי החברה לא יאוחר מיום 21.02.2024 שעה 13:00.
 • חובה להגיש ערבות בנקאית בגובה 100,000  (כולל מע"מ) וכשהיא בתוקף עד  ליום 31.12.2025. (נוסח הערבות יהיה כמופיע בנספח 2 להצעה)
 • על הקבלן להגיש הצעתו גם על גבי USB  עפ"י המפורט בתנאי המכרז.
 • החברה שומרת לעצמה הזכות שלא לדון בהצעה שהוגשה שלא בהתאם למסמכי המכרז
 • החברה שומרת לעצמה הזכות לנהל מו"מ עם המציעים, או עם מי מהם שהצעותיהם ימצאו המתאימות ביותר.
 • בכפוף לחוק חובת המכרזים, שומרת לעצמה החברה זכות לקבל רק הצעה שתיראה בעיניה מתאימה לביצוע העבודה נשוא מכרז זה, גם אם אינה ההצעה הנמוכה ביותר ואף להימנע מלקבל כל הצעה שהיא , והיא שומרת  על זכותה  אם תמצא לנכון לבטל את המכרז, לקבל ההצעה בחלקה,  ו/או לנהל  מו"מ עם המשתתפים במכרז ו/או מי מהם  ואף לפרסם מכרז חדש, ו/או נוסף, אם יתברר כי ההצעות אינן מתאימות.

כן  שומרת לעצמה החברה את הזכות להימנע מביצוע העבודה או להפסיק אותה במהלכה אם יתברר כי לא עומדים לרשותה התקציבים המתוכננים.

כל הוראות הפרסום מחייבות כאילו הם חלק מתנאי המכרז גופו.

פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון 04-9956726.

בברכה,

יובל פורת

מנכ"ל החל"פ

החברה לפיתוח עכו העתיקה ונצרת  בע"מ מזמינה בזאת הצעות לביצוע  עבודות נשוא מכרז זה:

אספקה והתקנת מערכת מיזוג אוויר למופע אור קולי במצודת עכו.

 • ההשתתפות במכרז מותנת במילוי התנאים המוקדמים הבאים:
  • על הקבלן להיות קבלן מורשה לעבודות מיזוג אויר ענף 170 סיווג ב'1 ומעלה עם ניסיון מוכח  לפחות בשתי (2) עבודות דומות בשנתיים האחרונות ובהיקף כספי המתאים להצעתו.
  • להוכחת עמידתו בתנאי זה, יצרף הקבלן את החוזה והחשבון הסופי המאושר ע"י המזמין לכל פרוייקט אשר יבחר להציג כעומד בתנאים המוגדרים לעיל, ואת תעודת ההשלמה לפרוייקטים אלו אשר ניתנה לקבלן ע"י המזמין/המפקח
  • אספקת שירות קבוע ומתמשך לפחות לשני פרוייקטים מהסוג הנזכר למעלה.
  • המציע יצרף המלצות הרשויות ו/או מזמינים  על טיב עבודתו וימלא הפרטים בנספח 1 להצעה.
 • סיור קבלנים יערך ביום 30.01.2024 בשעה  15:00 הפגישה במשרדי החברה, רח' ויצמן 1 עכו עתיקה.

         סיור הקבלנים הינו חובה, ותנאי להשתתפות במכרז.

 • פרסום מכרז, מסמכי המכרז והחומר הקשור בו ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה לפיתוח עכו העתיקה ונצרת בע"מ WWW.AKKO.ORG.IL .
 •  על המציע  לצרף אישור פקיד שומה על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות של המציע לפי חוק עסקאות

      גופים ציבוריים 1976.

 • את ההצעה בצירוף המסמכים הנדרשים יש להחזיר לתיבת המכרזים במשרדי החברה לא יאוחר מיום 21.02.2024שעה 13:00 .
 • חובה להגיש ערבות בנקאית בגובה 58,000 ₪  (כולל מע"מ) וכשהיא בתוקף עד  ליום 31.12.2025. (נוסח הערבות יהיה כמופיע בנספח 2 להצעה)
 • על הקבלן להגיש הצעתו גם על גבי USB עפ"י המפורט בתנאי המכרז.
 • החברה שומרת לעצמה הזכות שלא לדון בהצעה שהוגשה שלא בהתאם למסמכי המכרז
 • החברה שומרת לעצמה הזכות לנהל מו"מ עם המציעים, או עם מי מהם שהצעותיהם ימצאו המתאימות ביותר.
 • בכפוף לחוק חובת המכרזים, שומרת לעצמה החברה זכות לקבל רק הצעה שתיראה בעיניה מתאימה לביצוע העבודה נשוא מכרז זה, גם אם אינה ההצעה הנמוכה ביותר ואף להימנע מלקבל כל הצעה שהיא , והיא שומרת  על זכותה  אם תמצא לנכון לבטל את המכרז, לקבל ההצעה בחלקה,  ו/או לנהל  מו"מ עם המשתתפים במכרז ו/או מי מהם  ואף לפרסם מכרז חדש, ו/או נוסף, אם יתברר כי ההצעות אינן מתאימות.

כן  שומרת לעצמה החברה את הזכות להימנע מביצוע העבודה או להפסיק אותה במהלכה אם יתברר כי לא עומדים לרשותה התקציבים המתוכננים.

כל הוראות הפרסום מחייבות כאילו הם חלק מתנאי המכרז גופו.

פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון 04-9956726.

בברכה,

יובל פורת

מנכ"ל החל"פ

החברה לפיתוח עכו העתיקה ונצרת  בע"מ מזמינה בזאת הצעות לביצוע  עבודות נשוא מכרז זה:

עבודות חשמל ותקשורת לטובת  המופע אור קולי במצודת עכו.

 • ההשתתפות במכרז מותנת במילוי התנאים המוקדמים הבאים:
  • על המציע להיות קבלן רשום בענף 160 (חשמלאות) בעל סיווג א'-1 ומעלה .
  • למציע ניסיון מוכח בביצוע עבודות הדומות בהיקפן ומורכבותן לעבודות נשוא מכרז זה, והוא ביצע לפחות 5 (חמישה) פרויקטים, אשר הסתיימו במהלך 5 (חמש) השנים האחרונות שלפני היום הקובע.
  • להוכחת עמידתו בתנאי זה, יצרף הקבלן את החוזה ו החשבון הסופי המאושר ע"י המזמין לכל פרוייקט אשר יבחר להציג כעומד בתנאים המוגדרים לעיל, ואת תעודת ההשלמה לפרוייקטים אלו אשר ניתנה לקבלן ע"י המזמין/המפקח.
  • על הקבלן להעסיק מנהל עבודה בעל רישיון חשמלאי מהנדס
  • המציע יצרף המלצות מרשויות ו/או מזמינים  על טיב עבודתו וימלא הפרטים בנספח 1 להצעה.
 • סיור קבלנים יערך ביום 31.01.2024 בשעה   12:00 הפגישה במשרדי החברה, רח' ויצמן 1 עכו עתיקה.

         סיור הקבלנים הינו חובה, ותנאי להשתתפות במכרז.

 • פרסום המכרז ומסמכי המכרז והחומר הקשור בו ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה לפיתוח עכו העתיקה ונצרת בע"מ WWW.AKKO.ORG.IL .
 •  על המציע  לצרף אישור פקיד שומה על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות של המציע לפי חוק עסקאות

      גופים ציבוריים 1976.

 • את ההצעות בצירוף המסמכים הנדרשים יש להחזיר לתיבת המכרזים במשרדי החברה לא יאוחר מיום 21.02.2024 שעה 13:00 .
 • חובה להגיש ערבות בנקאית בגובה 95,000 ₪  (כולל מע"מ) וכשהיא בתוקף עד  ליום 30.09.2025. (נוסח הערבות יהיה כמופיע בנספח 2 להצעה)
 • על הקבלן להגיש הצעתו גם על גבי USB עפ"י המפורט בתנאי המכרז.
 • החברה שומרת לעצמה הזכות שלא לדון בהצעה שהוגשה שלא בהתאם למסמכי המכרז
 • החברה שומרת לעצמה הזכות לנהל מו"מ עם המציעים, או עם מי מהם שהצעותיהם ימצאו המתאימות ביותר.
 • בכפוף לחוק חובת המכרזים, שומרת לעצמה החברה זכות לקבל רק הצעה שתיראה בעיניה מתאימה לביצוע העבודה נשוא מכרז זה, גם אם אינה ההצעה הנמוכה ביותר ואף להימנע מלקבל כל הצעה שהיא , והיא שומרת  על זכותה  אם תמצא לנכון לבטל את המכרז, לקבל ההצעה בחלקה,  ו/או לנהל  מו"מ עם המשתתפים במכרז ו/או מי מהם  ואף לפרסם מכרז חדש, ו/או נוסף, אם יתברר כי ההצעות אינן מתאימות.

כן  שומרת לעצמה החברה את הזכות להימנע מביצוע העבודה או להפסיק אותה במהלכה אם יתברר כי לא עומדים לרשותה התקציבים המתוכננים.

כל הוראות הפרסום מחייבות כאילו הם חלק מתנאי המכרז גופו.

פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון 04-9956726.

בברכה,

יובל פורת

מנכ"ל החל"פ

החברה לפיתוח עכו העתיקה ונצרת  בע"מ מזמינה בזאת הצעות לביצוע  עבודות נשוא מכרז זה:

הקמת טריבונות בחצר המצודה לטובת המופע אור קולי בעכו העתיקה.

 • ההשתתפות במכרז מותנת במילוי התנאים המוקדמים הבאים:
  • המציע הוא קבלן הרשום בפנקס הקבלנים לעבודות הנדסה בנאיות התשכ"ט – 1969 בענף 100 בסיווג ג' 1  ו/או בענף 150 סיווג א1 ומעלה ובהיקף כספי מתאים להצעתו.
  • למציע ניסיון מוכח בביצוע עבודות דומות בהיקפן ומורכבותן לעבודות נשוא מכרז זה, והוא ביצע לפחות 2 (שני) פרויקטים, אשר הקמתם הסתיימה במהלך 5 (חמש) השנים האחרונות שלפני היום הקובע, , כאשר המציע ביצע את הפרויקטים כאמור לעיל כקבלן ראשי.
  • להוכחת עמידתו בתנאי זה, יצרף הקבלן את החוזה והחשבון הסופי המאושר ע"י המזמין לכל פרוייקט אשר יבחר להציג כעומד בתנאים המוגדרים לעיל, ואת תעודת ההשלמה לפרוייקטים אלו אשר ניתנה לקבלן ע"י המזמין/המפקח.
  • המציע יצרף המלצות הרשויות ו/או מזמינים  על טיב עבודתו וימלא הפרטים בנספח 1 להצעה.
 • סיור קבלנים יערך ביום 30.01.2024 בשעה  10:00 הפגישה במשרדי החברה, רח' ויצמן 1 עכו עתיקה.

         סיור הקבלנים הינו חובה, ותנאי להשתתפות במכרז.

 • פרסום המכרז, מסמכי המכרז והחומר הקשור בו ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה לפיתוח עכו העתיקה ונצרת בע"מ: WWW.AKKO.ORG.IL .
 • על המציע  לצרף אישור פקיד שומה על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות של המציע לפי חוק עסקאות
 • גופים ציבוריים 1976.
 • את ההצעה בצירוף המסמכים הנדרשים יש להחזיר לתיבת המכרזים במשרדי החברה לא יאוחר מיום  21.02.2024 שעה 13:00.
 • חובה להגיש ערבות בנקאית בגובה 100,000ש"ח  (כולל מע"מ) וכשהיא בתוקף עד  ליום 30.09.2025 . (נוסח הערבות יהיה כמופיע בנספח 2 להצעה)
 • על הקבלן להגיש הצעתו גם על גבי USB עפ"י המפורט בתנאי המכרז.
 • החברה שומרת לעצמה הזכות שלא לדון בהצעה שהוגשה שלא בהתאם למסמכי המכרז

החברה שומרת לעצמה הזכות לנהל מו"מ עם המציעים, או עם מי מהם שהצעותיהם ימצאו המתאימות ביותר.

בכפוף לחוק חובת המכרזים, שומרת לעצמה החברה זכות לקבל רק הצעה שתיראה בעיניה מתאימה לביצוע העבודה נשוא מכרז זה, גם אם אינה ההצעה הנמוכה ביותר ואף להימנע מלקבל כל הצעה שהיא , והיא שומרת  על זכותה  אם תמצא לנכון לבטל את המכרז, לקבל ההצעה בחלקה,  ו/או לנהל  מו"מ עם המשתתפים במכרז ו/או מי מהם  ואף לפרסם מכרז חדש, ו/או נוסף, אם יתברר כי ההצעות אינן מתאימות.

כן  שומרת לעצמה החברה את הזכות להימנע מביצוע העבודה או להפסיק אותה במהלכה אם יתברר כי לא עומדים לרשותה התקציבים המתוכננים.

כל הוראות הפרסום מחייבות כאילו הם חלק מתנאי המכרז גופו.

פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון 04-9956726.

בברכה,

יובל פורת

מנכ"ל החל"פ