עבור לתוכן מרכזי עצור רכיבים נעים

מכרזים

החברה לפיתוח עכו העתיקה ונצרת בע"מ

מזמינה אתכם להשתתף במכרזים הבאים ולהגיש הצעות.

________________________________________________________________________________________________________________

החברה לפיתוח עכו העתיקה ונצרת בע"מ ורשות מקרקעי ישראל

(להלן- "המזמינים")

מכרז פע/802/2023  להחכרת נכס

בגוש 18012 חלקה 74 בעכו העתיקה

  גוש/חלקה  פרטי הנכס המוצע  מחיר מינימום   לא כולל מע"מ  ערבות בנקאית    מועד הביקור בנכס
(לא חובה)
  מועד תחילת הגשת ההצעה  מועד אחרון להגשת ההצעה
  18012/74  דירה בקומות   קרקע וראשונה בשטח     
כ- 76 מ"ר
402,000 ₪₪94,000             בתוקף עד 31.3.2024  ביום רביעי 20.9.2023 בשעה 12.00  ביום רביעי 27.9.2023 בשעה 12.00  ביום שני 30.10.2023 בשעה 12.00
  • המכרז מפורסם במחיר מינימום של 50% מהשומה
  • תשומת לבכם, כי חובה על המציע/ים למלא את ההצעה, לרבות סכום ההצעה באמצעות מסמכי  ההצעה המצורפים כנספח ב' בחוברת ההצעה.
  • חוברות מסמכי המכרז ניתנת להורדה  מאתר האינטרנט של המזמינים:  www.akko.org.il   www.land.gov.co.il  על המציעים להתעדכן באתר החברה ו/או באתר של רשות מקרקעי ישראל בדבר כל שינוי או/ו הבהרה.
  • ההצעה תוגשבתיבת המכרזים שבמשרדי החברה לפיתוח עכו העתיקה ונצרת בע"מ שברח' ויצמן 1, עכו העתיקה, יודגש, כי הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד ועד השעה הנקובה לעיל לא תתקבל ולא תשתתף במכרז.

במכרז זה לא ניתן להגיש הצעה באופן מקוונן.

  • המציעים מתבקשים לעיין בקפידה בתנאי המכרז המפורטים בחוברת המכרז. ככל שתהיה סתירה בין הוראות פרסום זה להוראות חוברת המכרז, תגברנה ההוראות הקבועות החוברת המכרז. פרסום מכרז זה מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז.
  • לשאלות והבהרות ניתן לפנות לטל: 04-9956717 לעו"ד ברוך סלמנדר מנהל מחלקת הנכסים – החברה לפיתוח עכו העתיקה ונצרת בע"מ או לנייד 0544990317.
  •  כל הוראות הפרסום מחייבות כאילו הם חלק מתנאי המכרז גופו.

בכבוד רב,

יובל פורת, מנכ"ל

החברה לפיתוח  עכו העתיקה ונצרת בע"מ