עבור לתוכן מרכזי עצור רכיבים נעים

מכרזים

החברה לפיתוח עכו העתיקה ונצרת בע"מ

מזמינה אתכם להשתתף במכרזים הבאים ולהגיש הצעות.

החברה לפיתוח עכו העתיקה ונצרת  בע"מ מזמינה בזאת הצעות לביצוע  עבודות נשוא מכרז זה:

אספקת ציוד מערכת הגברה למופע אור-קולי במצודת עכו.

ההשתתפות במכרז מותנת במילוי התנאים המוקדמים הבאים:

 • על המציע להיות נציג רשמי ויבואן של מערכות אור קוליות , לפחות 10 שנים אחרונות – יש לצרף מסמכים הרלוונטיים.

 • על המציע להיות יבואן המחזיק חלקי חילוף ונותן שירותי תיקונים ותחזוקה למוצרים המוצעים.

 • בתקופה שבין שנת 2017 ועד למועד הגשת ההצעות במסגרת המכרז זה, המציע תכנן והקים לפחות שלושה פרויקטים בהם הותקנו מערכות הגברה באיכות HI-END בשטח פתוח.                                  

 • על המציע לצרף מסמכים המעידים על מתן שירותי תיקונים ותחזוקה למוצרים המוצעים לפחות בשני פרויקטים מהסוג נושא מכרז זה בשלוש שנים האחרונות.

 • על המציע להחזיק מעבדת שירות ותיקונים למוצרים המוצעים.

 • להוכחת עמידתו בתנאי לפי הסעיף 2ג' – 2ה' יצרף המציע את החוזה ו/או החשבון הסופי המאושר ע"י המזמין לכל פרויקט אשר יבחר להציג כעומד בתנאים המוגדרים לעיל, ואת תעודת ההשלמה לפרויקטים אלו אשר ניתנה לקבלן ע"י המזמין/המפקח.

 • למען הסר ספק, על המציע לעמוד לבדו בתנאי הסף ללא שותפויות עם אחרים.

 • המציע יצרף המלצות הרשויות ו/או מזמינים  על טיב עבודתו וימלא הפרטים בנספח 1 להצעה.

סיור באתר אינו חובה כתנאי להגשת הצעה, ובכל מקרה במידה והמציע רואה כנחוץ סיור מקדים על מנת להגיש את ההצעה, הנו מוזמן לתאם הגעתו בטלפון 050-2044505

את פרסום המכרז ומסמכי המכרז והחומר הקשור בו ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה לפיתוח עכו העתיקה ונצרת בע"מ WWW.AKKO.ORG.IL

על המציע  לצרף אישור פקיד שומה על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות של המציע לפי חוק עסקאות

      גופים ציבוריים 1976.

 • את ההצעות בצירוף המסמכים הנדרשים יש להחזיר לתיבת המכרזים במשרדי החברה לא יאוחר מיום 21.07.2024 שעה 13:00.
 • חובה להגיש ערבות בנקאית בגובה 45,000 ₪ (כולל מע"מ) וכשהיא בתוקף עד  ליום 31.12.2025. (נוסח הערבות יהיה כמופיע בנספח 2 להצעה)
 • על הקבלן להגיש הצעתו גם על גבי USB עפ"י המפורט בתנאי המכרז.
 • החברה שומרת לעצמה הזכות שלא לדון בהצעה שהוגשה שלא בהתאם למסמכי המכרז
 • החברה שומרת לעצמה הזכות לנהל מו"מ עם המציעים, או עם מי מהם שהצעותיהם ימצאו המתאימות ביותר.
 • בכפוף לחוק חובת המכרזים, שומרת לעצמה החברה זכות לקבל רק הצעה שתיראה בעיניה מתאימה לביצוע העבודה נשוא מכרז זה, גם אם אינה ההצעה הנמוכה ביותר ואף להימנע מלקבל כל הצעה שהיא , והיא שומרת  על זכותה  אם תמצא לנכון לבטל את המכרז, לקבל ההצעה בחלקה,  ו/או לנהל  מו"מ עם המשתתפים במכרז ו/או מי מהם  ואף לפרסם מכרז חדש, ו/או נוסף, אם יתברר כי ההצעות אינן מתאימות.

כן  שומרת לעצמה החברה את הזכות להימנע מביצוע העבודה או להפסיק אותה במהלכה אם יתברר כי לא עומדים לרשותה התקציבים המתוכננים.

כל הוראות הפרסום מחייבות כאילו הם חלק מתנאי המכרז גופו.

פרטים נוספים ניתן לקבל במייל [email protected]

יובל פורת

מנכ"ל החל"פ