עבור לתוכן מרכזי עצור רכיבים נעים

מכרז פומבי מס' 05/23

לקבלנים שלקחו את חומר המכרז שימו לב:

נפלה טעות בנוסח הערבות לקיום מכרז, הערבות הבנקאית לקיום ההצעה

תהיה על סך 20,000 (עשרים אלף ₪)  כשהיא בתוקף עד 30/10/2023

___________________________________________

מכרז פומבי מס' 05/23

 1. החברה לפיתוח עכו העתיקה ונצרת בע"מ (להלן : "החברה") מזמינה בזאת להציע הצעות לביצוע עבודות נשוא מכרז זה: עבודות להסרת סכנה במבנה 11-103 בעכו העתיקה.
 2. ההשתתפות במכרז מותנית במילוי התנאים המוקדמים הבאים:
 3. המציע הוא קבלן הרשום בפנקס הקבלנים לעבודות הנדסה בנאיות בענף בנייה 100 בסיווג ג- 1 ומעלה.
 4. למציע ניסיון מוכח בביצוע עבודות הסרת סכנה ושיקום מבנים היסטוריים ו/או עתיקים.
 5. במשך 5 השנים האחרונות המציע ביצע עבור גופים מוסדיים לפחות 2 פרוייקטים הדומים בהיקפם ובמורכבותם לעבודות נשוא מכרז זה וזאת כקבלן ראשי.
 6. המציע יצרף המלצות מאותם גופים מוסדיים שעבורם ביצע את העבודות על טיב עבודתו וימלא הפרטים בנספח 1 להצעה.
 7. המציע יציג תזרים מזומנים חיובי ב-3 השנים האחרונות.
 8. סיור הקבלנים יערך ביום 18/04/2023 בשעה  12:00 המפגש על יד נקודת המשטרה בנמל עכו העתיקה.

סיור הקבלנים אינו חובה, ואינו מהווה תנאי להשתתפות במכרז. על אף האמור, קבלן שלא ישתתף בסיור, מצהיר שביקר עצמאית באתר העבודות, למד את דרכי הגישה אליו ובחן את כל מגבלות השטח, ככל שישנן. לא תישמע מפי המציע ו/או מי מטעמו כל טענה באשר לאי הבנת ו/או אי הכרת תנאי השטח הקיימים, ולא תהייה למציע ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בכל הקשור לתנאי השטח.

 • את מסמכי המכרז והחומר הקשור בו ניתן לקבל במדיה דגיטלית במזכירות החברה החל מיום 18/04/2023. באתר החברה יפורסמו הודעות והבהרות בלבד
 • את ההצעות בצירוף כל המסמכים הנדרשים כמפורט במסמכי המכרז יש להפקיד בתיבת המכרזים במשרדי החברה לא יאוחר מיום 02/05/2023 שעה 12:00.
 • על המציע לצרף ערבות בנקאית לקיום ההצעה על סך 20,000 ₪ (עשרים אלף ₪)  כשהיא בתוקף עד 30/10/2023 וזאת בהתאם לנוסח המופיע בנספח 2 למסמכי המכרז.
 • על המציע להגיש הצעתו מודפסת וחתומה וכן על גבי החסן נייד כמפורט בתנאי המכרז.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לדון בהצעה שהוגשה שלא בהתאם למסמכי המכרז.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ עם המציעים, או עם מי מהם שהצעותיהם תימצאנה המתאימות ביותר.
 • החברה שומרת לעצמה את  הזכות לקבל רק הצעה שתיראה בעיניה מתאימה לביצוע העבודות נשוא מכרז זה, גם אם אינה ההצעה הנמוכה ביותר ואף להימנע מלקבל כל הצעה שהיא. החברה גם שומרת על זכותה,  אם תמצא לנכון, לבטל את המכרז, לקבל את ההצעה בחלקה,  ו/או לנהל מו"מ עם המשתתפים במכרז ו/או מי מהם ואף לפרסם מכרז חדש, ו/או נוסף, אם יתברר כי ההצעות אינן מתאימות.

פרטים נוספים והבהרות בכתב ניתן לקבל ממהנדס החברה איליה יוריסט עד 72 שעות ממועד ההגשה בטלפון שמספרו

04-9956700 ובכתובות דוא"ל  [email protected] , [email protected]

יובל פורת-מנכ"ל

החברה לפיתוח עכו העתיקה ונצרת בע"מ