עבור לתוכן מרכזי עצור רכיבים נעים

הודעה בענייני תכנון ובניה

חוק התכנון ובניה, התשכ"ה – 1965
מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: עכו

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס' : 213 0471128
שם התכנית: מתחם חאן א שווארדה בעכו העתיקה –
גרסת התכנית: הוראות – 31 תשריט – 23


נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 1965 )להלן: "החוק"(, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה עכו מופקדת תכנית מתאר מקומית מס': 213 0471128
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
היתרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מספר התכנית
החלפה ג/ 10895
כפיפות ג/ 21535
כפיפות ג/ 10828
כפיפות ג/ 849

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :
ישוב: עכו רחוב: צלאח אד דין .
התכנית ממוקמת על רחוב צלאח א דין ומשיקה לים במזרח ולשוק של העיר העתיקה במערב. – –
קואורדינטה X : 207010
קואורדינטה Y : 758556
גושים וחלקות:
לא מוסדר:
גוש: 18013 חלקות במלואן: 224 , 225 , 226 , 227 , 228 , 229 , 230 , 231 , 232 , 233 , 234 , 238 , 239 , 244 , 9999 .
גוש: 18014 חלקות במלואן: 9988 , 9989 , 9999 .

מטרת התכנית:
מטרת התכנית הינה שימורו ופיתוחו של מתחם חאן א שווארדה, אישורה של תוספת קומה מעל חלק מגגות –
המתחם לשימושים של מלונאות, התרת שימושים מעורבים במתחם והרחבת פעילות הכיכר העירונית.

עיקרי הוראות התכנית:
1 . קביעת ייעודי קרקע מעורבים במתחם, כולל מלונאות, מסחר ומגורים.
2 . הוספת קומה לשימושי מלונאות בחלק מגגות המתחם.
3 . הגדרת מלון של כ- 47 חדרים בדרגה של 3 כוכבים ומעלה.

4. קביעת זכויות בניה והוראות בניה ביעודי הקרקע
5 . קביעת הנחיות עיצוב למבני המלון ולכל החלקים החדשים ואופיים האדריכלי.
6 .קביעת הנחיות בנושא שימור למבנים הקיימים במתחם.

7. קביעת הנחיות לשימוש בגג החאן באגף המזרחי הפונה לים ע"י המלון ו/או ע"י המסעדות במפלס הכיכר.
8 . קביעת תחום לזיקת הנאה להולכי רגל בהיקף הארקדה של החאן, במפלס גגות החאן ובקומה הראשונה של מבנה שער האריות.

9. קביעת עקרונות לנושאי ניקוז ותשתיות עבור מבני המלון
10 .קביעת הנחיות לסגירת חורף עבור המסעדות במפלס הכיכר של החאן.
11 . קביעת תנאים למתן היתר בניה ואכלוס.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן באתר האינטרנט של
מנהל התכנון www.iplan.gov.il . כל מעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך חודשיים ימים ממועד פרסומה
של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, מעלה
יצחק 29 נוף הגליל 1753005 טלפון: 0747697474 . ניתן להגיש התנגדות לוועדה המחוזית גם בדואר אלקטרוני [email protected]
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבניה עכו, ויצמן 35 עכו טלפון: 049956118
בהתאם לסעיף 103 (א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט – 1989 .

דקלה עדי פרץ
מ"מ יו"ר הו ועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז צפון